FUNDACIÓ CATALANA
D’ANALISTES FINANCERS

Qui som

La Fundació Catalana d’Analistes Financers (FCAF en endavant), va ésser constituïda a Barcelona el 22 de desembre de 1998. Els seus estatuts s’adapten a les exigències de la Llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, de la Llei 7/2012 de 15 de juny de modificació de llibre tercer del Codi Civil i de la Llei 16/2008 de 23 de desembre, i als Decrets 259/2008 de 23 de desembre sobre el Pla de comptabilitat de les fundacions privades i el Decret 125/2010 de 14 de setembre de modificació del Pla de comptabilitat de les fundacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, i actua sota el seu protectorat.

La FCAF està inscrit al Registre de Fundacions del Departament de Justícia per Resolució del 14 de juny de 1999, i classificada com a entitat benèfica del tipus cultural.

El govern de la FCAF l’exerceix el Patronat de la Fundació, el qual està format per les persones que en cada moment formin part de la Junta Directiva de la Delegació Catalana de l’Instituto Español de Analistas Financieros i acceptin formalment el càrrec a la Fundació, prèvia designació seguin el requisits estatutaris.
 

El FCAF es finança mitjançant les dotacions transferides per a la realització de les seves activitats i per els ingressos resultants de la gestió de la seva dotació fundacional, així com per subvencions atorgades per organismes públics o privats per a la realització de les seves activitats fundacionals.

 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA FUNDACIÓ

Sample title
Fomentar el desenvolupament

i millora permanent dels professionals de l’anàlisifinancera i de la gestió de carteres i patrimonis, facilitant l’exercici professional d’acord amb les directius de la Delegació per a Catalunya de l´Instituto Español de Analistas Financieros i a través d’activitats de divulgació, formació i qualsevol altra adreçada a aquesta finalitat.

Sample title
Facilitar la relació dels especialistes dedicats a l’anàlisi financera

i direcció de inversions amb les empreses analitzades i incrementar i millorar la transparència i facilitat d’obtenció d’informació per a la presa de decisions d´inversió.

Sample title
Difondre la funció i activitats de l´analista financer

i del gestor de carteres i patrimonis, la importància de la seva missió en el sistema financer i el paper rellevant d’aquests professionals en el present i futur del sector financer a Catalunya.

Sample title
Dotar i atorgar els premis, ajudes

beques i contribucions similars que es considerin pertinents per al perfeccionament i difusió de les àrees genèriques i específiques que li son pròpies.

Les activitats fundacionals es desenvoluparan principalment, però no exclusivament, dintre del territori de Catalunya.
La Fundació té la seu social al Passeig de Gràcia, 19, de Barcelona, per autorització explícita del President de la Borsa de Barcelona, amb data 17 de desembre de 1998 i vigència indefinida.